Zasady i terminy obowiązujące w roku szkolnym 2012/2013

przy przyjmowaniu dzieci do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Opole

 

 

 1. Do klasy I szkoły podstawowej ogólnodostępnej przyjmuje się:

  • z urzędu - dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej,

  • na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) - dzieci zamieszkałe poza obwodem

danej szkoły, w przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

 

 1. Do oddziałów integracyjnych, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), przyjmuje się:

  • dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły, jak również poza jej obwodem, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,

  • dzieci pełnosprawne zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej,

  • dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, w przypadku, gdy szkoła dysponuje

wolnymi miejscami.

 1. Planowanie ilości oddziałów klas I odbywa się na podstawie:

  • wydruków z ewidencji ludności - dotyczy dzieci zamieszkałych w obwodach poszczególnych szkół,

  • liczby wolnych miejsc w danej szkole - dotyczy uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły.

 2. W szkołach podstawowych tworzy się oddziały klasy I liczące od 24 do 28 uczniów. Liczba uczniów w oddziale integracyjnym powinna wynosić od 15 do 20, w tym od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych.

 3. We wszystkich szkołach podstawowych do 4 kwietnia 2012 r.:

 4. trwają zapisy dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły,

 5. przyjmowane są podania rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie do klasy I dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły. Po tym terminie podania nie będą przyjmowane.

 1. Rodzice (prawni opiekunowie), przed złożeniem podania w wybranej szkole, winni poinformować o swojej decyzji dyrektora szkoły w obwodzie której dziecko zamieszkuje. Potwierdzeniem dokonania tej czynności jest pieczątka szkoły obwodowej i podpis osoby upoważnionej na podaniu rodziców (prawnych opiekunów). Zapis pkt. 6 nie dotyczy dzieci zamieszkałych poza gminą Opole.

 2. Rodzice dzieci 6-letnich (ur. 2006 r.), którzy podejmą decyzję o posłaniu dziecka do szkoły, winni do 30 marca 2012 r. poinformować o swojej decyzji dyrektora przedszkola, do którego dziecko obecnie uczęszcza.

Opolskie kuratorium

oswiata

Misją Kuratorium Oświaty w Opolu jest realizowanie skutecznej i profesjonalnej polityki oświatowej państwa w województwie opolskim.

Zobacz...

800 lat

image001

logoopoleZapraszamy na stronę miasta Opole.

Zobacz...

Biuletyn Informacji Publicznej

logo bip

Przedszkole Publiczne Nr 20 w Opolu

Informacje o jednostce

Zobacz...

 

.

Copyright © 2014 Przedszkole Publiczne Nr 20 w Opolu.

Projekt i wykonanie

Do góry