http://www.aftlv.com/resume-writer-247-service/ resume writer 247 service  

teacher assignment Uprzejmie informujemy, że od 1 września opłata za wyżywienie w przedszkolu wynosi:

http://foodland-stbarth.com/buy-essays-online-usa/ buy essays online usa 1. Za pełne wyżywienie, tj. 4 posiłki dziennie - 6 zł, w tym:
Śniadanie - 1 zł
Drugie śniadanie - 0,50zł
Dwudaniowy obiad - 3,50 zł
Podwieczorek 1 zł

http://samassistance.altervista.org/?md-phd-resume md phd resume 2. Za niepełne wyżywienie, 3 posiłki dziennie - 5 zł.


http://www.pessebremoviment.com/rankings-of-best-online-paper-writers/ rankings of best online paper writers  

http://puravidashollow.com/college-students-help-with-homework/ college students help with homework UCHWAŁA NR XLVII/939/17 RADY MIASTA OPOLA

http://www.eqima.org/homework-calendar-app/ homework calendar app UCHWAŁA NR XXXVII/739/17 RADY MIASTA OPOLA

cialis online UCHWAŁA NR XXXIV/671/16 RADY MIASTA OPOLA

assignmenthelp  

http://rehabilitacjadziecieca.com/?which-is-the-best-essay-writing-service which is the best essay writing service  


how to write a hook for a research paper  

buy cheap research papers  ZARZĄDZENIE NR 16/17

Dissertation Writing For Payment 3rd Edition DYREKTORA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 20

dissertation preface z dnia 25 września 2017 r.

http://ucmother.ac.ae/?steps-in-writing-a-term-paper w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

go to link Na podstawie uchwały Nr XXXIV/671/16 Rady Miasta Opola z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Opole (Dz. Urz.  Woj. Op. z dnia 1 grudnia 2016 r. poz. 2533) ze zmianami w uchwale zmieniającej Nr XXXVII/739/17 Rady Miasta Opola z dnia 26 stycznia 2017 r. (Dz. Urz.  Woj. Op. z dnia 1 lutego 2017 r. poz. 348 oraz w uchwale zmieniającej Nr XLVVII/939/17 Rady Miasta Opola z dnia

source site 31 sierpnia 2017 r. (Dz. Urz.  Woj. Op. z dnia 9 września 2017 r. poz. 2241, zarządzam, co następuje:

http://www.kedelaga.com/best-custom-term-paper-sites/ § 1.

go to site Przedszkole Publiczne Nr 20 zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie, na zasadach określonych w statucie przedszkola.

795 custom essay writing § 2.

http://privatetours.org/help-with-writing-law-essays/ 1.Ustala się miesięczną opłatę za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w § 1, w wysokości 1 zł za godzinę zajęć.

http://www.tupiniquimtech.com/newpaper-writers-contract/ newpaper writers contract 2.Jeżeli dziecko korzysta z wyżywienia w przedszkolu rodzice, poza  opłatą za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wnoszą dodatkowo opłatę za wyżywienie (tzw. „wsad do kotła”) naliczaną wg stawek obowiązujących w danym roku szkolnym.

follow link 3.Od 1 stycznia 2017 r., w związku z nowelizacją ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 8 grudnia 2016 r. poz. 1985) całkowicie zniesiona została opłata za korzystanie przez dziecko 6-letnie z wychowania przedszkolnego w placówce publicznej.

Looking For Business Plan Writer 4.Rodzice dzieci 6-letnich oraz starszych, realizujących w danym roku szkolnym obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego (art. 31 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe - Dz. U. z dnia 11 stycznia 2017 r. poz. 59) w przedszkolach publicznych, ponoszą jedynie opłaty za korzystanie przez dziecko z wyżywienia.

click § 3

get link 1. Opłata, o której mowa w § 2, ulega obniżeniu o 50%:

information security research papers 1) na dziecko, na które przyznany jest zasiłek pielęgnacyjny;

http://www.pretiradiatori.it/old-typewriter-with-a-paper-rar/ old typewriter with a paper rar na dziecko z rodziny wychowującej dwoje lub więcej dzieci, pozostających na utrzymaniu rodziców(opiekunów prawnych) i we wspólnym gospodarstwie domowym, w której przyznano zasiłek pielęgnacyjny przynajmniej na jedno dziecko;

writing your college essay 2) na dziecko z rodziny wychowującej dwoje lub więcej dzieci, pozostających na utrzymaniu rodziców(opiekunów prawnych) i we wspólnym gospodarstwie domowym, w której przyznano zasiłek pielęgnacyjny przynajmniej na jedno dziecko;

http://djadjanan.com/?p=buy-essays-uk-online 3) na dziecko z rodziny, w której dochód na jedną osobę nie przekracza dochodu obowiązującego przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego;

source 4) na drugie i każde kolejne dziecko z danej rodziny korzystające z wychowania przedszkolnego.

2. Obniżenie opłaty na dane dziecko przysługuje tylko z jednego tytułu.

3. Spełnianie warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 1 – 3, jest potwierdzane decyzją o przyznaniu zasiłku rodzinnego lub pielęgnacyjnego, wydaną na podstawie odrębnych przepisów, przedłożoną dyrektorowi przedszkola.

§ 4

1. Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego rodzice (opiekunowie prawni) wnoszą do dziesiątego  dnia każdego miesiąca.

2. W przypadku przyjęcia dziecka do przedszkola w trakcie miesiąca, opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego naliczane są proporcjonalnie i wnoszone przez rodzica (opiekuna prawnego) niezwłocznie od dnia przyjęcia dziecka.

§ 5.

3. Opłata, o której mowa w § 2, podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu proporcjonalnie do czasu nieobecności.

4. Zwrotu opłaty dokonuje się:

1) przez zaliczenie na poczet przyszłej należności, albo

2) przelewem na konto wskazane przez rodzica (opiekuna prawnego), w przypadku braku możliwości zaliczenia na poczet przyszłej należności za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Intendentowi przedszkola

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie 1 października  2017 r.

 

Opolskie kuratorium

oswiata

Misją Kuratorium Oświaty w Opolu jest realizowanie skutecznej i profesjonalnej polityki oświatowej państwa w województwie opolskim.

http://www.queen-jungle.com/wu-wien-master-thesis/ wu wien master thesis Zobacz...

800 lat

logoopole

logoopoleZapraszamy na stronę miasta Opole.

dissertation in physical geography Zobacz...

Biuletyn Informacji Publicznej

logo bip

Przedszkole Publiczne Nr 20 w Opolu

Informacje o jednostce

http://ucmother.ac.ae/?business-plan-help-ottawa business plan help ottawa Zobacz...

 

.

Copyright © 2014 Przedszkole Publiczne Nr 20 w Opolu.

http://buyafranchiseinfo.com/writing-essays-for-college-students/ writing essays for college students Projekt i wykonanie

Do góry