http://www.ctdesign.it/?shakespeare-essay shakespeare essay STATUT

methodology research paper PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 20 W OPOLU

http://davidandrhiannon.com/help-writing-a-thesis-statement/ help writing a thesis statement  

assisted suicide argumentative essay  

http://www.wonderlandparty.it/24-hour-homework-help/ 24 hour homework help PODSTAWA PRAWNA STATUTU

http://www.costadelcilento.net/?argumentative-essay-shopping-online argumentative essay shopping online • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz.U. (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.)

persuasive essay on sports • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn jednolity: Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572) oraz akty wykonawcze do ustawy.

writing services australia • Ustawa z dnia 25 lutego 1964.r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964.r. Nr 64 poz. 59 z późn. zmianami);

http://www.you-select.nl/?do-my-admission-essay-i-start do my admission essay i start • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół,

go  

http://garagedoorsprovo.com/?p=masters-thesis-filipina-saipan  

see url Przepisy wykonawcze oraz przepisy związane z podstawą prawną Statutu;

argument topics for research paper  

astronomy homework help • Ustawa z dnia 21 stycznia 2000.r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej (Dz. U. z 2000.r. Nr 12 póz. 136)

source url • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (tekst jedn. Dz.U. z 1996 r. Nr 13, póz. 74, z późn. zmianami)

http://bsqmgroup.com/?p=example-of-table-of-contents-for-research-paper • Ustawa z dnia 5 stycznia 1991 r. prawo budżetowe (tekst jedn. Dz. U. z 1993 Nr 72, poz. 344, z późn. zm.)

dissertation consulting services financial Uchwała Nr IX/117/11 Rady Miasta Opola z dnia 28 kwietnia 2011r.w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasta Opole

follow url Uchwała Nr XXX/280/96 Rady Miasta Opola z dnia 19 lipca 1996 r. z późn. zmianami w sprawie ustalenia form organizacyjno-prawnych działania przedszkoli publicznych na terenie gminy Opole.

http://gila.com.mx/where-can-i-find-a-service-online-to-do-an-assinment-for-me/  

order of a research paper mla  

civil services essay paper 2011 NAZWA PRZEDSZKOLA

http://ageinshape.com/who-will-do-my-homework-for-me/  

watch §1

edexcel coursework help 1. Przedszkole nosi nazwę Przedszkole Publiczne Nr 20.

cv writing services in nigeria 2. Siedzibą przedszkola jest miasto Opole, ulica Grudzicka 48.

click here 3. Organem prowadzącym przedszkole jest Miasto Opole.

go to site 4. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Opolski Kurator Oświaty.

http://mtjrksa.com/?p=software-reseller-business-plan 5. Przedszkolu, na wniosek Rady Pedagogicznej lub wspólny wniosek Rady Pedagogicznej i Rady Przedszkola, może być nadane imię osoby (osób), instytucji lub organizacji.

http://truckingjobsatlanta.com/old-customs-essay/ 6. Imię przedszkolu publicznemu nadaje organ prowadzący.

7. Przedszkole Publiczne Nr 20 używa stempla podłużnego o treści:

Przedszkole Publiczne Nr 20

45-432 Opole ul. Grudzicka 48

tel. 77 455 48 40

 

 

CELE I ZADANIA

 

§2

Celem wychowania przedszkolnego jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.

l. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

a) wspomaga indywidualny rozwój dziecka;

b) sprawuje opiekę nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola;

c) współdziała z rodziną wspomagając ją w wychowaniu dzieci oraz przygotowaniu ich do

podjęcia nauki szkolnej;

d) realizuje własne programy autorskie.

2. Przedszkole realizuje wynikające z ustawy, a także z wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, zadania w poniższym zakresie:

a) umożliwia dzieciom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej poprzez realizację procesu dydaktyczno-wychowawczego prowadzonego w przedszkolu, dostosowanego do wieku i możliwości dzieci i środowiska;

b) na wniosek zainteresowanych rodziców (prawnych opiekunów) przedszkole prowadzi dla dzieci naukę religii;

c) uchylony;

d) przedszkole na miarę swoich możliwości, umożliwia dzieciom niepełnosprawnym pobyt w przedszkolu;

e) uchylony;

f) przedszkole organizuje dzieciom zajęcia dodatkowe nauki języka angielskiego oraz rytmiki;

g) dyrektor przedszkola organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną zgodnie z obowiązujacym prawem.

 

3. Przedszkole realizuje zadania opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne odpowiednio do wieku i potrzeb dzieci, z zachowaniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny:

a) prowadząc pracę z wychowankami, zgodną z podstawą programową i przyjętymi przez radę pedagogiczną programami pracy wychowawczo-dydaktycznej;

b) dostosowując zadania do zainteresowań, uzdolnień i możliwości rozwojowych wychowanków, w celu osiągnięcia przez dzieci gotowości do podjęcia nauki w szkole;

c) ujednolicając oddziaływania wychowawcze poprzez rozmowy, współpracę z rodzicami, spotkania okolicznościowe, organizację imprez przedszkolnych oraz włączanie rodziców (prawnych opiekunów) w przebieg procesu dydaktyczno - wychowawczego.

 

4. Przedszkole realizuje zadania opiekuńcze:

a) sprawując opiekę nad dziećmi, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny, zgodnie z ramowym rozkładem dnia poszczególnych oddziałów;

b) w czasie pobytu dziecka w przedszkolu pełną odpowiedzialnośc za dziecko ponosi nauczyciel, któremu powierzono oddział;

c) za zapewnienie dzieciom podczas pobytu na terenie przedszkola i poza nim bezpiecznych i higienicznych warunków odpowiadają nauczyciele i pozostali pracownicy przedszkola;

d) współodpowiedzialność za bezpieczeństwo i zdrowie dzieci ponoszą wszyscy pracownicy przedszkola;

e) w celu zapewnienia pomocy materialnej dzieciom, których sytuacja rodzinna lub losowa takiej pomocy wymaga, przedszkole współpracuje z ośrodkami świadczącymi tego rodzaju pomoc oraz udziela wskazówek rodzicom w zakresie takiej pomocy.

 

5. Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola:

a) dziecko winno być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) lub osoby pełnoletnie przez nich upoważnione, zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo. Osobom nietrzeźwym dzieci nie wydaje się;

b) rodzice (prawni opiekunowie) winni przyprowadzać i odbierać dzieci z przedszkola w godzinach jego pracy, ustalonych na dany rok szkolny w arkuszu organizacji;

c) w przypadku nie odebrania dziecka z przedszkola do godziny 17.00, przedszkole stosuje procedury określone odrębnymi przepisami;

d) do przedszkola mogą uczęszczać wyłącznie zdrowe dzieci nie zagrażające zdrowiu i bezpieczeństwu innych dzieci.

 

 

ORGANY PRZEDSZKOLA

 

§3

l. Organami przedszkola są:

A. Dyrektor Przedszkola:

l/ Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością dydaktyczną, wychowawczą, administracyjno-gospodarczą placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz w zakresie posiadanych pełnomocnictw, a w szczególności:

a) sprawuje nadzór pedagogiczny,

b) sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego, poprzez aktywne działania prozdrowotne,

c) wykonuje zadania administracji publicznej, poprzez wydawanie decyzji administracyjnych na podstawie obowiązujących przepisów,

d) realizuje uchwały innych organów przedszkola podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,

e) prowadzi i zarządza jednostką budżetową jaką jest przedszkole oraz dokonuje czynności prawnych wg wydanego przez organ prowadzący pełnomocnictwa,

f) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,

g) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,

h) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

2/ Dyrektor przedszkola może skreślić wychowanka z listy dzieci w przypadkach określonych w statucie przedszkola na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej.

3/ Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.

4/ Dyrektor decyduje w sprawach:

a) zatrudnienia i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,

b) określa szczegółowe zakresy obowiązków wszystkich pracowników przedszkola,

c) przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom przedszkola,

d) występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii innych organów przedszkola, w sprawie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i pozostałych pracowników placówki,

e) powierza stanowisko i odwołuje wicedyrektora oraz inne stanowiska kierownicze.

5/ Dyrektor przedszkola w wykonywaniu swych zadań współpracuje z rodzicami i innymi organami przedszkola.

6/ Wicedyrektor wspomaga dyrektora w zakresie realizacji spraw wychowawczo-dydaktycznych, administracyjnych i gospodarczych.

7/ W przypadku nieobecności dyrektora zastępuje go wicedyrektor.

8/ Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia Prezydenta Miasta Opola oraz Opolskiego Kuratora Oświaty. Opolski Kurator Oświaty uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta Opola. Rozstrzygnięcie Opolskiego Kuratora Oświaty jest ostateczne.

 

B. Rada Pedagogiczna:

l/ Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

2/ Rada Pedagogiczna ustala szczegółowy regulamin swojej działalności, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego statutu. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

3/ Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

a) zatwierdzanie planów pracy przedszkola,

b) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji pedagogicznych i eksperymentów,

c) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

d) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia dziecka z listy wychowanków przedszkola.

4/ Rada Pedagogiczna opiniuje:

a) organizację pracy przedszkola, w tym tygodniowy rozkład pracy,

b) projekt planu finansowego przedszkola,

c) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród, odznaczeń i innych wyróżnień,

d) propozycje Dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych,

wychowawczych i opiekuńczych.

5/ Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu przedszkola oraz jego zmiany.

6/ Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w przedszkolu.

7/ W przypadku, gdy nie została powołana Rada Przedszkola, jej zadania - określone w ustawie o systemie oświaty - wykonuje Rada Pedagogiczna.

 

C. Rada Rodziców.

l/ W celu pełnej realizacji celów statutowych przedszkola, rodzice na zebraniu ogólnym wybierają swoich przedstawicieli, których przewodniczący tworzą Radę Rodziców.

2/ Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego statutu , wybiera przewodniczącego i ustala terminy spotkań.

3/ Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej i Dyrektora z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw placówki.

4/ W celu wspierania działalności statutowej przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady gromadzenia wydatkowania funduszy określi regulamin.

5/ Działania Rady Rodziców nie mogą być sprzeczne ze statutem przedszkola.

6/ Rada rodziców może występować do Prezydenta Miasta Opola, Opolskiego Kuratora Oświaty, dyrektora, rady pedagogicznej oraz rady przedszkola z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola.

2. Przedszkole zapewnia współdziałanie poszczególnych organów tak, aby:

l/ gwarantowały każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji;

2/ zapewniały bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami przedszkola o podejmowanych i planowanych działaniach i decyzjach. Informacje o podejmowanych działaniach przekazywane są na posiedzeniach poszczególnych organów;

3/ wszystkie spory między poszczególnymi organami załatwiane są polubownie na terenie placówki;

4/ w przypadku nie rozstrzygnięcia sporu, sprawę przekazuje się zgodnie z kompetencjami organowi prowadzącemu lub organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny, który rozpatruje ją zgodnie z przepisami k.p.a.

3. W przedszkolu może być powołana Rada Przedszkola stosownie do przepisów ustawy o systemie oświaty:

l/ Rada Przedszkola winna liczyć co najmniej 6 osób;

2/ W skład Rady Przedszkola wchodzą w równej liczbie:

a) nauczyciele wybrani przez ogół nauczycieli; wyboru przedstawicieli nauczycieli dokonuje rada pedagogiczna w trybie ustalonym w jej regulaminie;

b) rodzice wybrani przez ogół rodziców; wyboru przedstawicieli rodziców dokonuje się na zebraniu ogólnym rodziców zwykłą większością głosów,

4. Kadencja Rady Przedszkola trwa 3 lata;

5. Rada Przedszkola na pierwszym posiedzeniu uchwala regulamin swojej działalności oraz wybiera spośród swoich członków przewodniczącego Rady;

6. Powstanie Rady Przedszkola pierwszej kadencji organizuje Dyrektor przedszkola na łączny wniosek dwóch spośród następujących podmiotów:

a) Rady Pedagogicznej,

b) Rady Rodziców.

 

 

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

 

 

§4

Statut przedszkola określa organizację przedszkola, z uwzględnieniem § 5-7.

 

§5

1.Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, stopnia i rodzaju niepełnosprawności.

2. Liczba dzieci w grupie w Przedszkolu Publicznym Nr 20, zajmująca odpowiednie pomieszczenie, wynika z przeliczenia 2,5m2 na dziecko i wynosi:

Sala 15 – 19 dzieci
Sala 16 – 21 dzieci
Sala 22 – 18 dzieci
Sala 23 – 21 dzieci
Sala 24 – 21 dzieci
Sala 34 – 19 dzieci

Łączna liczba miejsc w przedszkolu nie może przekraczać 119.

3. Liczba dzieci w oddziale integracyjnym, który może być utworzony w przedszkolu ogólnodostępnym jakim jest Przedszkole Publiczne Nr 20, winna wynosić od 15 do 20, w tym 3 do 5 dzieci niepełnosprawnych;

4. Zasady tworzenia oddziałów w Przedszkolu Publicznym Nr 20, organizującym w razie wystąpienia takiej potrzeby zajęć dla mniejszości narodowej lub grup etnicznych, określają odrębne przepisy.

5. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:

1) 6 sal zabaw,

2) gabinety: dyrektora, logopedyczny z biblioteką, samodzielnego referenta i księgowej, intendenta, pokój nauczycielski,

3) 2 szatnie dla dzieci,

4) 5 łazienek z umywalkami dla dzieci,

5) 3 łazienki dla personelu,

6) kuchnię z zapleczem gospodarczym,

7) pomieszczenia gospodarcze,

8) piwnice –pralnia, magazyny, obieralnia, kotłownia.

6. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego.

7. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych dzieci spędzają na spacerach lub w ogrodzie przedszkolnym co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci - jedną czwartą czasu). W ogrodzie przedszkolnym organizowane gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.

§6

1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego, programu nauczania lub opracowanego przez nauczyciela własnego programu wychowania przedszkolnego, dopuszczonego w przedszkolu wg odrębnych przepisów.

a) pracę z dziećmi nauczyciel planuje cyklicznie, opracowując miesięczne plany pracy lub w oparciu o plany dołączane do realizowanych programów nauczania, które modyfikuje dostosowując do bieżących potrzeb i możliwości dzieci.

b) plan dnia może mieć charakter otwarty, pozwalający na uwzględnienie propozycji dzieci, przy zachowaniu proporcji czasowej między formami proponowanymi przez nauczyciela, a swobodną działalnością dzieci, przy czym zachowuje się następujące proporcje zagospodarowania czasu przebywania w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym:

- co najmniej jedną piątą czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela);

- co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci - jedną czwartą czasu), dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.);

- najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego;

- pozostały czas - dwie piąte czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).

 

2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut,

3. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii i innych, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:

a) z dziećmi w wieku 3-4 lat - około 15 minut

b) z dziećmi w wieku 5-6 lat - około 30 minut

 

4. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.

5. Przedszkole prowadzi działalność dydaktyczno-wychowawczą przedszkolnego następujących formach:

a) obowiązkowe zajęcia edukacyjne,

b) dodatkowe zajęcia edukacyjne, uwzględniające potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci.

c) zajęcia specjalistyczne organizowane dla dzieci mających trudności w nauce oraz inne zajęcia wspomagające rozwój dzieci z zaburzeniami rozwojowymi.

6. Uchylony;

7.Zajęcia dodatkowe organizowane są poza czasem przeznaczonym na realizację

podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

8. Uczęszczanie dzieci na zajęcia dodatkowe zależy od dobrowolnej decyzji rodziców (prawnych opiekunów).

9.Zajęcia mogą być prowadzone z udziałem wolontariuszy (przedstawicieli policji, straży miejskiej, służb medycznych, TPZ i innych).

 

 

 

§7

l. Przedszkole jest sześciooddziałowe.

 

 

§8

1. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji pracy przedszkola, zatwierdzany organ prowadzący.

2. W arkuszu określa się w szczególności;

a) czas pracy oddziałów;

b) liczbę pracowników przedszkola, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;

c) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole.

3. W przypadkach konieczności wprowadzenia zmian w arkuszu dyrektor sporządza aneks, który zatwierdzany jest przez organ prowadzący.

 

§9

1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny, zasad określonych w § 5 ust. 2,3  oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów).

2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla danego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci oraz zalecanych warunków i sposobów realizacji podstawy programowej.

3. Szczegółowy rozkład dnia zapisany jest w dzienniku poszczególnych grup.

 

 

 

 

INFORMACJE O PRZEDSZKOLU

 

§10

1. Przedszkole Publiczne Nr 20 czynne jest do 11 godzin dziennie. Dzienny czas pracy przedszkola ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora, przy czym czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego nie może być krótszy niż 5 godzin dziennie.

2. Podstawa programowa jest realizowana 5 godzin dziennie w godzinach od 7.00 do 12.00.

3. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący. Przerwa wakacyjna w przedszkolu trwa jeden miesiąc. Termin przerwy ustalany jest corocznie przez organ prowadzący, na wniosek dyrektora przedszkola. W uzasadnionych przypadkach przerwa wakacyjna może ulec wydłużeniu.

4. Przedszkole prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie dla dzieci 6-letnich, a dla dzieci do 5 lat przedszkole prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego w wymiarze 5 godzin dziennie.

5. Uchylony;

6. Wysokość opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową ustala Rada Miasta Opola.

7. Przedszkole zapewnia wyżywienie dzieciom na zasadach odpłatności ustalonej przez dyrektora, wg stawki żywieniowej, która równa się wysokości aktualnych kosztów surowca zużytego do przyrządzania posiłków.

8. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do przestrzegania podpisanej umowy  dotyczącej korzystania z usług przedszkola oraz regulaminu przedszkola, a w szczególności do terminowego wnoszenia opłat za przedszkole.

9. Pracownicy przedszkola mogą korzystać z wyżywienia w przedszkolu za odpłatnością zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie korzystania ze stołówki Przedszkola Publicznego Nr 20 w Opolu.

10. Przedszkole funkcjonuje w oparciu o obowiązujące przepisy prawne oraz regulaminy wewnętrzne opracowane na ich podstawie.

 

 

 

 

OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI, PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI PRZEDSZKOLA

 

§11

1. W przedszkolu zatrudnia się Dyrektora i innych nauczycieli oraz pracowników

administracyjnych i pracowników obsługi.

2. Zasady zatrudnienia i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy.

 

 

 

II. OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I PRACOWNIKÓW OBSŁUGI:

Zadania nauczycieli i pracowników związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole:

1) systematyczne wpajanie dzieciom zasad bezpiecznego zachowania się,

2) natychmiastowe reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania dzieci stanowiące zagrożenie ich bezpieczeństwa,

3) zwracanie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie przedszkola, w razie potrzeby zawiadamianie o tym fakcie dyrektora przedszkola lub skierowanie tej osoby do dyrektora,

4) niezwłoczne zawiadomienie dyrektora przedszkola o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia dzieci.

Podstawowym zadaniem pracowników administracji i obsługi jest:

1) zapewnienie sprawnego działania przedszkola, jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości,

2) przestrzeganie ustalonego w zakładzie pracy czasu pracy i wykorzystanie go w sposób jak najbardziej efektywny,

3) dążenie do uzyskania w pracy jak najlepszych wyników i przejawianie w tym celu inicjatywy ,

4) przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych

5) odpowiedzialność materialna za powierzony jego pieczy majątek,

6) czynny udział w naradach i szkoleniach

7) poddawanie się okresowym badaniom lekarskim, uaktualnianie karty zdrowia

8) wykonywanie innych czynności wynikających z organizacji pracy przedszkola.

9) Szczegółowe zapisy bezpieczeństwa dziecka w przedszkolu zawiera załącznik Nr 4 do niniejszego statutu.

 

A. Główny księgowy. Do jego obowiązków, które określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2.05.1991. (Dz.U. Nr 40, póz. 174), należy w szczególności:

1. Prowadzenie rachunkowości jednostki (zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami).

2. Prowadzenie gospodarki finansowej jednostki (zgodnie z obowiązującymi zasadami).

3. Analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji jednostki.

4. Dokonywanie kontroli wewnętrznej.

5. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez kierownika jednostki dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności zakładowego planu kont, obiegu dokumentów (dowodów księgowych), zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji.

6. Do obowiązków głównego księgowego budżetów, oprócz obowiązków podanych wyżej, należy także:

a) wstępna kontrola legalności dokumentów dotyczących wykonywania budżetu oraz jego zmian,

b) opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonywania budżetu i ich analiz.

 

B. Referent do spraw plac, rozliczeń i administracji wykonuje czynności związane z całością spraw płacowych, a w szczególności:

1. Sporządza listy płac na podstawie otrzymanych dokumentów kadrowych.

2. Prowadzi karty wynagrodzeń oraz zmian wynagrodzeń pracowników Przedszkola Publicznego Nr 20 w Opolu.

3. Sporządza zestawienia z listy płac oraz przygotowuje zestawienia zbiorcze.

4. Zestawia dane podatkowe oraz sporządza informacje do Urzędu Skarbowego.

5. Oblicza zasiłki z ubezpieczenia społecznego i sporządza listy wypłat tych zasiłków.

6. Prowadzi niezbędną dokumentację dotyczącą zasiłków z ubezpieczenia społecznego.

7. Współpracuje z ZUS, dokonuje miesięcznych rozliczeń i odprowadzania składek ZUS, sporządza deklaracje, rozliczenia i sprawozdawczość w tym zakresie.

8. Przejrzyście i czytelnie prowadzi dokumentację swojej pracy.

9. Na bieżąco zapoznaje się z przepisami w zakresie spraw płacowych,

10. Prowadzi podręczne archiwum z zakresu dokumentacji płacowej i innej.

11. Rozlicza intendentkę: zaliczki, raporty i rachunki.

12. Wykonuje inne czynności administracyjne zlecone przez dyrektora.

 

C. Referent do spraw kadr wykonuje prace związane z całością spraw administracyjno-kancelaryjnych, a w szczególności:

1. Prowadzi kancelarię przedszkola.

2. Prowadzi dokumentację kadrową pracowników przedszkola.

3. Przygotowuje dokumentację odnośnie uprawnień do nagród jubileuszowych, rent, emerytur i pozostałych zmian składników wynagrodzeń pracowników.

4. Sporządza plan urlopów na dany rok.

5. Prowadzi dokumentację wykorzystania urlopów oraz ewidencję zwolnień, prowadzi rozliczenie czasu pracy pracowników.

6. Wystawia świadectwa pracy.

7. Na bieżąco zapoznaje się z przepisami w zakresie spraw kadrowych oraz spraw kancelaryjnych.

8. Wykonuje inne czynności administracyjne zlecone przez dyrektora przedszkola wynikające z organizacji pracy w placówce.

 

D. Referent do spraw zaopatrzenia (intendent) wykonuje prace związane z całością spraw gospodarczych, a w szczególności:

1. Odpowiada za rzetelne i terminowe prowadzenie spraw żywieniowych.

2. Sprawuje opiekę nad całością pomieszczeń i sprzętu przedszkola.

3. Zaopatruje przedszkole w żywność.

4. Nadzoruje sporządzanie posiłków i przydzielanie porcji żywnościowych dzieciom i personelowi.

5. Sporządza jadłospisy.

6. Prowadzi magazyn i dokumentację magazynową zgodnie z obowiązującymi przepisami

7. Prowadzi sprawy związane z odpłatnością za usługi Przedszkola Publicznego Nr 20 w Opolu.

8. Prowadzi zestawienia i sprawozdawczość w zakresie żywienia dzieci i personelu.

9. Sporządza przypisy na dany miesiąc z uwzględnieniem odpisów za nieobecności.

10. Prowadzi kartoteki dla każdego dziecka i personelu (opłata stała i wyżywienie).

11. Wykonuje inne czynności zlecone przez dyrektora przedszkola, wynikające z organizacji pracy w placówce.

 

E. Kucharz zobowiązany jest:

1. Przyrządzać punktualnie zdrowe i higieniczne posiłki.

2. Przyjmować produkty z magazynu, kwitować ich odbiór w raportach żywieniowych.

3. Prowadzić magazyn podręczny,

4. Utrzymywać w stanie używalności powierzony sprzęt kuchenny i dbać o czystość pomieszczeń kuchennych.

5. Brać udział w ustalaniu jadłospisu.

6. Wykonywać inne czynności zlecone przez dyrektora przedszkola, wynikające z organizacji pracy w placówce.

 

F. Pomoc kuchenna zobowiązana jest:

1. Pomagać kucharzowi w przyrządzaniu posiłków.

2. Utrzymywać w czystości kuchnię, sprzęt, naczynia kuchenne.

3. Załatwiać zlecone czynności z zakupem produktów.

4. Wykonywać inne czynności zlecone przez dyrektora przedszkola, wynikające z organizacji pracy w placówce.

 

G. Pomoc nauczycielki przedszkola obowiązana jest:

1. Spełniać czynności opiekuńcze i obsługowe w stosunku do wychowanków, zlecone przez nauczycieli danego oddziału oraz inne wynikające z rozkładu czynności w ciągu dnia.

2. Utrzymywać czystość w przydzielonych pomieszczeniach.

3. Wykonywać inne czynności zlecone przez dyrektora przedszkola, wynikające z organizacji pracy w placówce.

 

H. Woźna oddziałowa obowiązana jest:

1. Systematycznie sprzątać i dezynfekować sale, łazienki i inne powierzone pomieszczenia.

2. Dbać o przygotowanie sprzętu do odpoczynku.

3. Rozdawać posiłki i zmywać naczynia.

4. Pomagać wychowankom w czynnościach opiekuńczych i obsługowych, uczestniczyć w spacerach, wycieczkach.

5. Wykonywać inne czynności zlecone przez dyrektora przedszkola, wynikające z organizacji pracy w placówce.

 

I. Pracownik gospodarczy (konserwator-woźny) zobowiązany jest:

1. Utrzymywać czystość na powierzonym jego opiece odcinku.

2. Dbać o estetykę otoczenia przedszkola.

3. Wykonywać prace ogrodnicze w ogrodzie przedszkolnym.

4. Wykonywać drobne naprawy i remonty na terenie przedszkola.

5. Wykonywać inne czynności zlecone przez dyrektora przedszkola, wynikające z organizacji pracy w placówce.

 

Szczegółowe zadania oraz zakresy czynności wszystkich pracowników Przedszkola Publicznego Nr 20 oraz czynności dodatkowe wynikające z charakteru pracy i potrzeb przedszkola są zgodne z obowiązującymi przepisami. Określa je Dyrektor, znajdują się one w aktach osobowych pracowników placówki.

 

§12

1. W przedszkolu utworzone jest stanowisko wicedyrektora.

2. Dyrektor przedszkola, za zgodą organu prowadzącego, może utworzyć inne stanowiska kierownicze.

 

§13

l. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwóch nauczycieli, zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań, z uwzględnieniem propozycji rodziców (prawnych opiekunów), jeżeli pozwoli na to organizacja pracy przedszkola.

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej nauczyciel (nauczyciele) w miarę możliwości opiekuje się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola.

 

§14

W Przedszkolu Publicznym Nr 20, które jest przedszkolem ogólnodostępnym, istnieje możliwość utworzenia - za zgodą organu prowadzącego - oddziału integracyjnego. Z chwilą jego zorganizowania można dodatkowo zatrudnić nauczycieli ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym oraz specjalistów prowadzących zajęcia rewalidacyjne.

 

§15

ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI

 

  1. Nauczyciel planuje i prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną mając na uwadze możliwości rozwojowe, zainteresowania, uzdolnienia i potrzeby swoich wychowanków.

  2. Nauczyciel wspiera rozwój psychofizyczny dziecka, jego zdolności i zainteresowania.

  3. Nauczyciel prowadzi obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci, co najmniej trzy razy w roku, oraz dokumentuje obserwacji za pomocą arkuszy obserwacji oraz monitorowania osiągnięć edukacyjnych dziecka lub innych narzędzi badawczych zatwierdzonych przez dyrektora przedszkola

4.Dokumentację gromadzi indywidualnie dla każdego dziecka.

5. Nauczyciel dokonuje dwa razy w roku poprzedzającym rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnozy pedagogicznej) i przedstawia zgromadzone informacje:

a. rodzicom

b.pracownikom poradni psychologiczno – pedagogicznej w razie potrzeby dokonania pogłębionej diagnozy związanej ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

6. Nauczyciel wyłania dzieci do pracy indywidualnej w celu skutecznego wspomagania ich rozwoju

7. Nauczyciel przedstawia radzie pedagogicznej i rodzicom osiągnięcia dziecka będące wynikiem tej pracy

8. Nauczyciel udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej

9. Nauczyciel prowadzi współpracę ze specjalistami z poradni psychologiczno – pedagogicznej celem uzyskania wszechstronnej pomocy dla swoich wychowanków i doradztwa dla ich rodziców

10. Nauczyciel ponosi odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek, spacerów itp., odpowiada cywilnie lub karnie za tragiczne skutki wynikłe z braku swojego nadzoru

11. Nauczyciel współdziała z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju

12. Nauczyciel w razie potrzeby, pomaga rodzicom w nawiązywaniu kontaktu ze specjalistami z poradni psychologiczno – pedagogicznej

13. Nauczyciel prowadzi dokumentację przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

14. Nauczyciel ma prawo do opracowania własnego programu wychowania przedszkolnego, który powinien spełniać wymagania określone w obowiązującej ustawie o systemie oświaty i przepisach wykonawczych

15. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora oraz rady pedagogicznej, a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych i naukowych.

16. Nauczyciel bierze czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizuje jej postanowienia i uchwały.

18. Nauczyciel realizuje inne zadania zlecone przez dyrektora przedszkola, wynikające

z bieżącej działalności placówki.

19. Nauczyciel bada efekty własnej pracy odpowiada służbowo przed dyrektorem za poziom pracy wychowawczo – dydaktycznej i opiekuńczej oraz za stan warsztatu pracy, sprzętów i urządzeń, przydzielonych mu środków dydaktycznych.

20. Nauczyciel współpracuje z rodzicami i środowiskiem.

21. W celu wzajemnego informowania się o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach, a także wymiany informacji oraz dyskusji, nauczyciel organizuje spotkania z rodzicami -w miarę występujących potrzeb.

 

 

§16

1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat, z zastrzeżeniem ust. 2.

a/ W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć do

przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

b/ Dziecko, o którym mowa w ust. la, może być przyjęte do przedszkola jeżeli:

a) komunikuje swoje potrzeby,

b) reaguje na polecenia nauczyciela,

c) potrafi gryźć i żuć pokarmy,

d) zaspokaja potrzeby fizjologiczne w toalecie,

e) jeżeli rozłąka z rodzicami /opiekunami prawnymi dziecka nie wpływa negatywnie na rozwój emocjonalny dziecka.

2. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 10 lat.

3. Szczegółowe zasady przyjmowania dzieci do przedszkola oraz ich prawa i obowiązki:

A. Szczegółowe zasady przyjmowania dzieci do przedszkola:

l/ Przedszkole działa na zasadzie powszechnej dostępności.

2/Pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola mają dzieci zamieszkałe na terenie miasta Opola, spełniające następujące kryteria ustawowe:

a) wielodzietność rodziny kandydata;

b) niepełnosprawność kandydata;

c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

3/ Kryteria, o których mowa w ust. 2, mają jednakową wartość 100pkt.
Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci (art. 20b pkt 1 ustawy)
Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 20b pkt 2 ustawy).

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych

- Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.

- Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).

- Prawomocny wyroku sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

- Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z późn. zm.).

Dokumenty składa się w oryginale, formie notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii  poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego.

 

 

4/ Na drugim etapie postępowania brane są pod uwagę następujące kryteria samorządowe:

 

Lp.

Kryterium

Liczba punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryterium

1.

Kandydat objęty obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym oraz kandydat     z odroczonym spełnianiem obowiązku szkolnego

lub 

kandydat ze stwierdzoną alergią pokarmową lub chorobą wymagającą stosowania indywidualnej diety zgodnie z zaleceniami lekarza (dotyczy przyjęcia do Przedszkola Publicznego Nr 28 im. Czesława Janczarskiego specjalizującego się w żywieniu dzieci z dietą).

25

Decyzja dyrektora szkoły o odroczeniu spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego.

Zaświadczenie lekarza specjalisty o stwierdzonej u kandydata alergii pokarmowej lub chorobie wymagającej indywidualnej diety.

2.

Oboje rodzice/opiekunowie prawni kandydata są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, uczą się/studiują w trybie dziennym, prowadzą działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne.

Kryterium stosuje się również w odniesieniu do pracującego/studiującego rodzica/opiekuna prawnego, który samotnie wychowuje kandydata.

20

Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo zaświadczenieo wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej

lub

zaświadczenie ze szkoły/uczelni zawierające informację o stacjonarnym systemie nauki/studiów

lub

wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji  i Informacji o Działalności Gospodarczej albo informacjaz Krajowego Rejestru Sądowego

lub

zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego.

3.

Kandydat, którego rodzeństwo w roku szkolnym, na który prowadzony jest nabór, będzie kontynuowało wychowanie przedszkolne w tym samym przedszkolu.

15

Zaświadczenie wydane przez dyrektora przedszkola, w którym rodzice kandydata złożyli deklarację  o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez rodzeństwo.

4.

Kandydat, którego rodzice we wniosku o przyjęcie wskazali  w pierwszej preferencji przedszkole, jako najdogodniejsze ze względów logistycznych.

10

Wniosek o przyjęcie do przedszkola publicznego.

5.

Kandydat z placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz kandydat z  rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny.

5

Orzeczenie sądu rodzinnego ustanawiające nadzór kuratora lub jego kopia [1]

lub

zaświadczenie wydane przez ośrodek pomocy społecznej o objęciu rodziny wsparciem asystenta.

6.

Kandydat, którego rodzice wskazali Opole jako miejsce zamieszkania w rocznym zeznaniu podatkowym od osób fizycznych.

2

Kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie [2], lub

zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), lub

urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynką podawczą systemu teleinformatycznego administracjipodatkowej (UPO).

5/ Kandydaci zamieszkali poza obszarem danej gminy mogą być przyjęci do przedszkola, jeśli przedszkole będzie dysponowało wolnymi miejscami po przeprowadzniu postepowania rekrutacyjnego.

writing the conclusion of an essay  

 6/ Rekrutację prowadzi się co roku w zgodnie z zasadami i terminami naboru dzieci do przedszkoli publicznych w Opolu określonymi przez organ prowadzący. Zasady i terminy naboru dzieci do przedszkoli publicznych w Opolu dyrektor podaje do wiadomości rodziców na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej przedszkola www.pp20.opole.pl

 7/Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola.

8/Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do przedszkola.

9/ Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do przedszkola, jeżeli w wyniku

postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.

10/ Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do przedszkola.

Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętychi kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc.

 11/Procedura odwołania od decyzji komisji rekrutacyjnej:

a) W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola.

 b) Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa w pkt a).Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

c) Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola,  odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

d) Dyrektor publicznego przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w pkt , w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

12/ Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające.

13/ Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

 14/W przypadku, gdy w wybranym przedszkolu zabraknie miejsc, dziecko jest przyjmowane do przedszkola wskazanego przez rodziców/prawnych opiekunów jako przedszkole drugiej lub trzeciej preferencji, wskazanej w karcie zgłoszenia dziecka.

 15/ Przewodniczący komisji rekrutacyjnej ma prawo wymagać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach.

16/ Dziecko jest zapisywane do przedszkola raz na cały etap edukacji przedszkolnej.

17/Rodzice dziecka uczęszczającego do przedszkola składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

18/Niezłożenie deklaracji w wyznaczonym w procedurze naboru na dany rok szkolny terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu od dnia 1 września kolejnego roku szkolnego.

19/Rekrutacja do przedszkola odbywa się z wykorzystaniem systemu elektronicznego na stronie https://nabor.progman.pl/preinfoopole

20/Zgłoszenie będzie uzanane za terminowe pod warunkiem dostarczenia do przedszkola deklaracji lub wniosku w formie papirowej wraz z określonymi dokumentami o świadczeniami.

21/Dzieci wymagające kształcenia specjalnego kierowane są do przedszkola przez Prezydenta Miasta Opola na podstawie orzeczenia wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną lub inną poradnię specjalistyczną.

 

B. Warunki pobytu dziecka w przedszkolu:

l/ Każda grupa dziecięca przez cały rok szkolny przebywa w przydzielonej jej sali dydaktycznej spełniającej określone warunki bhp i p.poż. oraz wymagania sanitarno-epidemiologiczne.

2/ Liczba dzieci w grupie w Przedszkolu Publicznym Nr 20, zajmująca odpowiednie pomieszczenie, wynika z przeliczenia około 2,4 m2/1 dziecko.

3/ Do dyspozycji wszystkich dzieci są: dwa korytarze, dwie szatnie i ogród przedszkolny.

4/ Żywienie dzieci odbywa się o stałych porach dnia, a personel przedszkola ma obowiązek umiejętnie zachęcać dzieci do zjadania wszystkich potraw, z wyłączeniem tych, które nie są tolerowane przez dziecko.

5/ Osoby pracujące w danej grupie mają obowiązek dbać o bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dziecka w przedszkolu, jak i poza nim.

6/ W sytuacjach braku pełnej obsady pracowników pedagogicznych, grupy dziecięce mogą być dzielone do liczby dzieci nieprzekraczających określoną w punkcie B.2 liczbę dzieci. W przypadkach zagrożenia bezpieczeństwa dzieci, dyrektor podejmuje decyzję o odpłatnym zleceniu zastępstwa.

7/ Dla zapewnienia bezpieczeństwa podczas wycieczek i wyjść poza teren przedszkola przy liczbie dzieci przekraczającej 15, wymagane jest, aby uczestniczyły w spacerze (wycieczce) dwie dorosłe osoby. Regulamin wycieczek stanowi załącznik nr 3 do niniejszego statutu.

8/ W przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi lekarskie bez zgody rodziców (poza udzielaniem pomocy w nagłych wypadkach).

 

C. Prawa dzieci:

l/W Przedszkolu Publicznym Nr 20 w Opolu wobec dzieci nie stosuje się przemocy fizycznej i psychicznej. We wszystkich działaniach dotyczących dziecka wszyscy pracownicy kierują się zasadą jego dobra.

2/ Dziecko ma prawo do:

a) poszanowania godności osobistej, życzliwego i podmiotowego traktowania,

b) nieskrępowanego uczestnictwa w życiu przedszkola,

c) akceptacji takim jakie jest, poszanowania jego tożsamości, godności i prywatności,

d) przygotowania do życia w społeczeństwie w duchu tolerancji i zrozumienia,

e) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczego i dydaktycznego, dostosowanego do jego możliwości i potrzeb rozwojowych,

f) realizowania swoich zainteresowań, zdolności, rozwijania osobowości i talentów, zgodnie z możliwościami psychofizycznymi dziecka,

g) zabawy i pracy umysłowej, ochrony zdrowia i wypoczynku.

h) poszanowania własności.

i) spokoju, snu i wypoczynku, jeśli jest zmęczone.

j) zdrowego jedzenia.

k)indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju.

l) aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi.

ł) aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymania w tym pomocy.

m) zabawy i wyboru kolegów i koleżanek zabawy.

n) badania i eksperymentowania.

o) doświadczania konsekwencji własnego zachowania (ograniczonego względami bezpieczeństwa).

 

3. Dziecko ma obowiązek:

a) przestrzegania ustalonych norm współżycia w grupie.

b) nie krzywdzenia siebie i innych.

c) poszanowania wspólnej własności.

d) poszanowania pracy innych osób (dzieci i dorosłych).

e) przestrzegania zakazów dotyczących bezpieczeństwa.

f) wywiązywania się z przydzielonych zadań.

g) sprzątania po zabawie.

 

D. Obowiązki rodziców:

Do podstawowych obowiązków rodziców (prawnych opiekunów) dziecka należy:

1) w stosunku do rodziców dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego, dopełnienie czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, a także zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia,

2) wychowywanie swoich dzieci w sposób odpowiedzialny i nie zaniedbywanie ich,

3) przekazywanie informacji związanych z ich dzieckiem, dotyczących możliwości osiągnięcia wspólnych (tj. domu i przedszkola) celów edukacyjnych,

4) punktualne przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola przez pełnoletnią, trzeźwą, upoważnioną osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,

5) terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,

6) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłocznie zawiadomienie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,

7) udział w spotkaniach z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są zgodnie z planem współpracy z rodzicami na dany rok szkolny.

 

E. 1. Współdziałanie przedszkola z rodzicami:

a) dyrektor na początku roku szkolnego zapoznaje ogół rodziców z założeniami planu rocznego,

b) nauczyciele i rodzice wzajemnie konsultują się w sposób ustalony na początku roku szkolnego, celem uzyskania rzetelnej informacji na temat dziecka, jego zachowania i rozwoju,

c) nauczyciele, celem przybliżenia rodzicom pracy przedszkola i osiągnięć dzieci, organizują zajęcia otwarte, imprezy i inne uroczystości, w których mogą brać udział zainteresowani rodzice,

d) rodzice, za pośrednictwem organów przedszkola, mogą wyrażać i przekazywać organowi prowadzącemu i organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinie na temat pracy przedszkola.

2. Formy współpracy przedszkola z rodzicami:

1) zebrania ogólne – raz w roku

2) zajęcia otwarte

3) kontakty indywidualne – według potrzeb

4) spotkania okolicznościowe - według kalendarza imprez

5) spotkania rodziców z zaproszonymi do przedszkola specjalistami

6) wycieczki i wyjazdy organizowane z inicjatywy rodziców

7) zbieranie informacji – ankiety, rozmowy, wywiady

8) zajęcia warsztatowe.

 

F. Skreślenie dziecka z listy wychowanków:

l/ Dyrektor przedszkola może skreślić dziecko z listy wychowanków w przypadku:

a) nieobecności dziecka w przedszkolu przez kolejnych 30 dni kalendarzowych,

b) nie uiszczenia przez rodziców/prawnych opiekunów opłaty za świadczenia przedszkola ponad podstawę programową do końca miesiąca,

c) uchylony;

d) uchylony;

e) uchylony;

f) uchylony;

g) nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego Statutu,

h) jeżeli nauczyciel po wstępnej obserwacji stwierdzi, że dziecko nie spełnia wymogów określonych w § 16 ust. l b.

2/ Jeśli przypadki, o których mowa w pkt 1/ a) i b) dotyczą dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, dyrektor zmienia deklarację pobytu dziecka w przedszkolu na 5-godzinny czas realizacji podstawy programowej bez wyżywienia.

3/ Decyzję o skreśleniu dziecka z listy rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują - wraz z podstawą prawną, uzasadnieniem i trybem odwoławczym - w terminie 7 dni od jej podjęcia. Od decyzji przysługuje odwołanie do organu prowadzącego w terminie 7 dni od daty jej otrzymania. Decyzja podjęta wskutek odwołania ma charakter ostateczny.

 

 

 

 

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§17

1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.

3. Dyrektor przedszkola po wprowadzeniu co najmniej trzech zmian do statutu, może opublikować zarządzeniem tekst jednolity.

Opolskie kuratorium

oswiata

Misją Kuratorium Oświaty w Opolu jest realizowanie skutecznej i profesjonalnej polityki oświatowej państwa w województwie opolskim.

http://www.aftlv.com/have-assigned/ have assigned Zobacz...

800 lat

logoopole

logoopoleZapraszamy na stronę miasta Opole.

do my assignment programming Zobacz...

Biuletyn Informacji Publicznej

logo bip

Przedszkole Publiczne Nr 20 w Opolu

Informacje o jednostce

buy windows 7 full Zobacz...

 

.

Copyright © 2014 Przedszkole Publiczne Nr 20 w Opolu.

docs google resume Projekt i wykonanie

Do góry